من نمی دانم داستان هایم را می نویسم یا داستان هایم مرا می نویسند.
اما می دانم من، حدیث خداداد ، تلاش می کند رویای نویسندگی را به زیستن بیاورد. از شما هم می خواهم که رویایتان را زندگی کنید چرا که وقتش رسیده آرزوهایتان را به واقعیت تبدیل کنید.